Böyük Azərbaycana aparan yeganə yol

  

          Son dövrdə baş verən hadisələr göstərir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi olmaya da bilər. Rusiya kimi şovinist, imperialist siyasətli qonşusu olan ölkələrin əsas vəzifəsi daima hərbi qüdrətini inkişaf etdirməkdən ibarət olmalıdır. Bu isə çox xərc tələb edən problemdir və iqtisadiyyatı yanlız neft-qaz satmaq üzərində qurulan ölkənin parlaq gələcəyinə heç bir ümid vermir. Maddi resursların isə bir gün tükənməsi reallıqdır və bu zaman ölkənin acınacaqlı vəziyyətini təsəvvür etmək heç də çətin deyil. Bu təhlükənin qarşısını almaq üçün yeganə çıxış yolu elmin, texnikanın inkişafıdır ki, bu sahə də bizdə lazımi səviyyədə deyil. Azərbaycan elminin bu günkü vəziyyəti hamıya məlumdur və bunun açmasını vermək, bizim ümidsizliyimizi birə-on artıracaq. Deməli, Azərbaycanı gələcəkdə heç də xoş günlər gözləmir. Əgər biz şovinist qonşularımızın elimizi daxildən parçalamaq siyasətini də nəzərə alsaq, razılaşarıq ki, resurslarımızın sonu, ölkəmizin parçalanmasının və məhvinin başlanğıcı ola bilər. Bütün bunlar pessimist düşüncə deyil, reallıqdır və bunu inkar edənlər ya riyazi təfəkkürdən uzaq olanlar, ya da insanları aldatmaqla öz şəxsi məqsədlərini güdənlərdir. Son məntiqi nəticə odur ki, Azərbaycan çox böyük təhlükə astanasındadır.

          Bəs bu təhlükənin qarşısını necə almaq olar? Problemləri birdəfəlik necə həll etmək olar? Ölkəmizi Çin, Cənubi Koreya, Yaponiya kimi inkişaf etmiş ölkələr sırasına qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Çıxış yolunu harda və necə axtarmalıyıq? Ölkəmizi xoşbəxtliyə aparmaq üçün ən qısa yol hansıdır? Bütün bu tip suallara cavab vermək üçün tariximizi dərindən araşdırmalı və əcdadlarımızın məntiqini öyrənməliyik. Çünki məhz əcdadlarımızın müdrikliyi sayəsində biz bu gün cənnət kimi bir ərazidə yaşayırıq. Əcdadlarımız bizim kimi aciz olsaydılar, biz indi Afrika çöllərində yaşamalıydıq. Biz isə dünyanın ən gözəl bir guşəsində ömür sürürük. Son iki yüz ildə torpaqlarımızın çoxunun itirilməsinə baxmayaraq, qalan yurdumuz da ən bərəkətli məkan hesab olunur. Deməli, əcdadlarımız hansısa elmin, biliyin sayəsində digər xalqlardan üstün olublar ki, o zamanlar dünyanın ən bərəkətli və gözəl yurduna sahib olublar. Təsadüfən, Rusiya kimi vəhşi qonşuları olan xalq heç vaxt belə yurdda qərar tuta bilməzdi.

        Fakt ondan ibarətdir ki, bu gün şimallı-cənublu Azərbaycanda yaşayan insanlar – mənbələrdə pir, seyid, bəg, şıx və s. adlandırılan müqəddəslərin törəmələridirlər. Əcdadlarımızın son minillikdə ən qüdrətli nümayəndəsi Şah İsmayıl Xətai olmuşdur ki, yazılanlara görə onun dövründə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin sahəsi Avropa, Asiya və Afrika qitəsində yerləşməklə 3.5 milyon kv. km. əhatə etmişdir. Bəs hansı elmin, ideologiyanın hesabına on dörd yaşlı Şah babamıza bu fatehlik nəsib olmuşdur? Bunu dərk etmək üçün, Xətai elmini, yəni sufizmi diqqətlə öyrənmək lazımdır. Xətainin batinilərdən, yəni Quranın və digər müqəddəs yazıların gizli mənalarını bilənlərdən olması bu gün hamıya məlumdur. Deməli, gizli batin elminin bazasında nəsə var ki, bu insanları Şah Xətaiyə tabe olmağa vadar etmişdir. Sadəcə qılınc gücünə bu böyüklükdə ərazidə hökmranlıq etmək qeyri mümkündür. Bu sirləri açmaq üçün Şah İsmayıl Xətainin “gizli sirr” adlandırdığı həqiqəti üzə çıxarmaq vacibdir.

        Mənbələrdən məlumdur ki, Şah İsmayıl, Xətai ləqəbini – xəta törətdiyinə görə, yəni Kərbəla faciəsi zamanı ölmüş Hürrün qəbrini açmasına görə almışdır. Yazılanlara görə, yaralanmış Hürrün başını İmam Hüseyin öz əmmaməsinin bir parçası ilə sarımışdır. Şah İsmayıl da bu parçanı görmək üçün Hürrün qəbrini açmışdır. Bu rəvayətin rəmzi mənasını dərk etmək üçün, batiniliyə müraciət etmək lazımdır.

        Mən – “Aşura haqqında ağlasığmaz həqiqətlər” adlı məqalədə göstərmişəm ki, İmam Hüseynin ölümü mərasimi, qədim Misirin Asar/Azər, yəni Osiris Allahının ölümü ilə bağlıdır (Sayta bax. http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/asura-haqqnda-aglasgmaz-hqiqtlr.html). Batin elmində Hürr rəmzi qədim Misirin Hor/Horus, yəni Qor Allahının rəmzidir. Deməli, Şah İsmayıl Xətai qədim Misir Allahı Qorun qəbrini açmışdır ki, bu qəbir də qədim Misir Allahlarının vətəni Geliopolda, yəni Gel şəhərində yerləşir. Lakin Gel (Gelat/Qulat) şəhəri eyni zamanda batiniliyin, yəni ifrat şiələrin də vətənidir.

        Qədim Misir mənbələrinə görə, Misir Allahlarının vətəni - Günəşin doğduğu Şərq ölkəsidir. Mənbələrdə Şərq ölkəsi dedikdə Albaniya və onun başlandığı Midiya dağları nəzərdə tutulur. Şumer mətnlərinə görə də Şumer Allahlarının vətəni Tilos (Dilmun) cənnətidir ki, biz Tilos rəmzini Talış kimi tanıyırıq. Deməli, Misir Allahlarının da vətəni Talış dağlarında olmalıdır ki, mənbələrdə Tilos rəmzi Atlas dağı kimi də yazılaraq atlantidalılarla əlaqələndirilir. Mən, “Talışlar haqda bilmədiyimiz həqiqətlər” adlı məqalədə göstərmişəm ki, Talış, yəni Tilos/Atlas dağları indiki Yardımlı rayonunun Perimbel, Alar (Gilar) ərazisini əhatə edən dağlardır (Sayta bax. http://gilarbek.blogspot.com/2014/01/talslar-haqda-bilmdiyimiz-hqiqtlr_20.html). Bu ərazilər ən qədim dövrlərdə Ərdəbil vilayəti hesab olunmaqla Ərdəbil xanlığına aid edilmişdir. XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqları inzibati cəhətdən dörd vahidə bölünürdü ki, Ərdəbil mahalı heç bir bəylərbəyliyə daxil edilməyərək, Səfəvi nəslinin müqəddəs ocağı kimi, Şah xanədanı hesab olunurdu. Bu isə o deməkdir ki, Şah xanədanı məhz Talış dağlarındakı Gel eli ilə bağlı olmalıdır.

        Qədim Misir yazılarına görə Gel şəhəri Allahların və Atum Allahının yaradıldığı yerdir və qədim dünyanın bütün sirləri də məhz buradan başlanır. Gel eli haqda mən “Batini-Quran” kitabında və məqalələrimdə geniş məlumat verdiyim üçün, burada sadəcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu el bilavasitə gizli Sokaris mağarası ilə bağlıdır. Sokaris/Sokar (Quranda Sokar) adı isə bizlərə Arsak/Arşak kimi tanışdır. Əl Kufi, Arşak yəni Ar-sak yerinin Ərdəbil şəhərindən təxminin 45 km yol məsafəsində olmasını yazır ki, bu da elə Talış dağları ərazisinə düşür. İ. Xarakskiyə görə Arsakın ilk dəfə şah elan olunduğu Asaak şəhərində göydən gətirilmiş ilahi od saxlanılır. Asaak rəmzi göstərir ki, bu yer elə Sisaka, yəni Sak nəsli olan Gelarküni elidir. Qədim Misirdə Sak rəmzi “ruh” mənasını verirdi ki, Arsak rəmzi də “Ra Günəş Allahının ruhu” deməkdir. Əgər nəzərə alsaq ki, Gelar rəmzi də Gel-Ra, yəni Gel şəhərindəki Ra Günəş Allahı fikrini ifadə edir, razılaşarıq ki, İlahi od məhz Gel şəhərində tikilmiş Ra Günəş məbədində saxlanılmalıdır. M. Xorenatsi də Gel-Gelarküni elini “tikili” adlandırır ki, bu da qədim Misirin Gel şəhərindəki Ra Günəş Allahının məbədinin buradakı tikili olması deməkdir. Buradakı “Kün” rəmzi isə Qurana görə Allahın əmri, Şumer yazılarına görə isə məşhur Kinun, yəni Etemenanki zikkuratının yerini göstərir. Rus araşdırıcıları da təsdiq edirlər ki, Qafqazdakı Alatır dağı ərazisində Günəş Allahının nəhəng məbədi vardır və bu Çar-Şəhərini Yaruna və Boqumir nəsli idarə edir («Книга Велеса», С-П., 2000, стр.349). Yaruna və Boqumir rəmzləri təbii ki, Ərən/Aran (Ya-Ərən) və Bəg-Əmir rəmzləridir və Yafət-Ərən nəsli olan Gelarküni seyid-bəglərinə aid edilməlidir.

         Bütün bunlar o deməkdir ki, İmam Hüseynin əmmaməsinin “parçası” rəmzi mənadadır və İlahi odla bağlıdır. Batin elmində Hüseyin rəmzi Oğuzan rəmzi ilə eyni fikri, yəni Oğuz/Xaosu bildirir ki, Oğuz da məhz göylərdəki ilkin materiya mənasındadır. Belə çıxır ki, Hürrün qəbrində insanlara xoşbəxtlik gətirən İlahi od – ilkin materiya saxlanılır. Yəhudi mənbələrində bu İlahi od – Skiniya, yəni Allahın Sakinliyi mənasında qeyd edilir. Bu odu Musa peyğəmbər (və ya Prometey – Midiya piri) göydən gətirərək ondan Vəhy çadırı, yəni Göy cənnətini yaratmışdır. Digər mənbələrdə Sakin rəmzi Sisakan kimi yazılaraq Gelarküni elinə və nəslinə aid edilir. İslamda Sakin/Skiniya rəmzi Səkinə kimi də yazılır və İlahın mövcud olduğu qutu da “Tabuti-Səkinə” adlandırılır. Yəhudilər bu qutunu “Əhd sandığı” adlandırırlar və bu sandıq onlar üçün ən müqəddəs əşya hesab olunur. Mənbələrə görə bu sandıq insanlara tək xoşbəxtlik yox, eyni zamanda qələbə, elm və kamillik də verir. Bu sandıq hansı ölkənin ordusunun qarşısına qoyularsa, o ordunun qələbəsi mütləqdir. Ona görə də bu sandıq tarix boyu insanlar üçün ən müqəddəs əşya hesab olunmuşdur. Deməli, Şah İsmayıl Xətai məhz Hürrün qəbrində gizlədilmiş bu sandığı tapdığı üçün 14 yaşında Səfəvi şahlığının ərazisini 3.5 milyon kv. km-ə qədər böyütmüşdür. Mən, “Süleymanın qızıl məbədgahı Azərbaycandadır” adlı məqaləmdə Əhd Sandığı haqda geniş məlumat vermişəm (Sayta bax. http://gilarbey.blogspot.com/2013/05/suleymann-qzl-mbdgah-azrbaycandadr.html).

        Bu gün, qədim dünyanın ən müqəddəs əşyası olan Əhd sandığı və qədim Misirin Qor (Hürr) Allahının qəbri Azərbaycandadır. Onun saxlandığı ərazi Yardımlı rayonunun Perimbel (qəd. Misirdə Pirembole), Gilar (Geliopol) və Cerimbel (Cermopol/Germopol) kəndləri ərazisinə düşür. Bu ərazidəki dağların birinin altında böyük mağara yaradılmışdır ki, qədim Şumer, Assur, Misir Allahlarının bütün müqəddəs əşyaları da məhz burada qorunur. Bu abidənin və onun içindəki əşyaların üzə çıxması kifayətdir ki, Azərbaycan bütün dinlərin mərkəzinə və bütün insanların müqəddəs ocağına çevrilsin. Bu abidənin azərbaycanlılara məxsus olması isə azərbaycanlıların ən qədim və müqəddəs xalq olmasını sübut edəcək və düşmənlərimiz birdəfəlik torpaqlarımızdan əl çəkəcəklər.

       Mən 12 ildir ki, bu abidənin tapılması və üzə çıxması üçün araşdırmalar aparıram. Lakin maddi vəsait çatışmaması səbəbindən ortaya problemlər çıxıb. 5500 illik zaman müddəti və toponimlərin qarışıqlığı da bu abidənin üzə çıxmasına çətinlik yaradır. Bu iş böyük həcmli iş olduğu üçün təbii ki, sponsorun olması vacib şərtdir. Maddi vəsait cəlb edilsə, Batin elmini bilən insanın bu abidəni tapması və açması mümkündür.

       Hər bir insan öz elmi və əlində olan imkanları daxilində öz Vətəninin, elinin və övladlarının gələcəyi üçün çalışmalıdır. Mən Sufizm, Batin alimiyəm və müqəddəs elimə öz biliyim, elmimlə xidmət göstərə bilərəm. Batin elmi qədim müdriklərin, Midiya maqlarının elmidir və adi insanların bu yazılanlara etinasız yanaşması da təbiidir. Lakin əgər ürəyində inam olan kimsə bu işə vəsait ayırsa, biz onunla tarix yazmağa cəhd edə bilərik. Təbii ki, hər şey Allahın icazəsi və istəyi ilə baş tuta bilər. Hər halda cəhd etmək, sakit oturub, ölkəsinin parçalanmağa, məhvə doğru yavaş-yavaş getməsini kənardan seyr etməkdən daha məntiqlidir. Bu abidənin tapılması Azərbaycanın qədim şöhrətinin qaytarılmasına və dünyanın ən qüdrətli dövlətinə çevrilməsinə aparan yeganə yoldur.    

         Yazdıqlarım haqqında daha geniş məlumat, müəllifi olduğum “Batini-Quran” kitabında və çoxsaylı məqalələrimdə verilmişdir (www.gilarbeg.com).

 

Firudin Gilar Bəg             

 gilar@mail.ru