Xəbərlər


"Quş dili"ndə yazılmış yeganə kitab - “Batini-Quran” (I hissə)

“Batini-Quran” kitabı öz mənbəyini İslamda “Batini cərəyanı” adlandırılan və İbrahim peyğəmbərin Həcərdən olmuş oğlu İsmailin gizli elmindən götürmüşdür. Qurana görə İsmail, atası İbrahimlə birlikdə Beytin təməlinin yüksəlməsində iştirak etmiş və buna görə də qədim sirləri bilmişdir. İsmailin “batini” elmi də bu mənada ismaililərin (nizarilərin) elmi kimi qəbul olunmuşdur ki, onlara bu ad dinin qədim sirlərini bildikləri üçün verilmişdir. Ümumiyyətlə, İsmailiyə ideologiyasının əsasını təlimin iki istiqaməti təşkil edir ki, bu da adi insanlar üçün nəzərdə tutulmuş “zahiri” və yalnız seçilmişlər (xass bəglər), yəni Quranda “anlayan tayfa” adlandırılan aqillər nəsli üçün olan “batini” təlimidir. “Batin” adı –Allahın 99 şərəfli adlarından biridir və “örtülü”, “gizli” deməkdir. Onun əksi isə hamıya məlum olan “zahir”dir (aşkar). İsmailiyənin gizli olan batini hissəsi alleqoriyalarda gizlənmiş gizli mənanın – həriflərin və rəqəmlərin mistik izahı ilə bağlıdır.

Россия – страна Хазарских беков или о чём повествует «Книга Велеса»

     «Напрасно забываем мы доблесть прошедших времен и идем неведомо куда»                                                                                                                                                                   («Книга Велеса», Бус. III,1:1) 

Возвращение Богов

   Все это было божественной игрой  между Отцом и Сыном.
                                             Фирудин Гилар Бек 

İnternetdəki məqalələrin orjinalı bu saytlarda:

          Türkce makalelerim....................................   http://gilarbeg.wordpress.com

 

    Книги и статьи ........................    http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/bloq-spot.html

 

Son kitab və məqalələrim....  http://gilarbek.blogspot.com/2012/03/batini-quran-azerice.html

 

 

   

Azər – Rəhman Allahın Ali Məqamıdır

          Azərbaycan fəlsəfəsi

                   Ledun elminə görə Rəhman Allah Azərbaycandan ərşə yüksəlmiş və Ərdəbil yaxınlığındakı Alban dağının üstündə qərar tutmuşdur. Şumerlər, Alban göylərində ruhlar üçün “Dünya” yaratmış və Allaha çevrilərək burada ölümsüzlük qazanmış bu Şahı,  ən ali İlahi səviyyə olan Azər adı ilə adlandırmağa başladılar. Azər Allahın yerdəki törəmələri olan pir, bəg, seyid, şıxlar nəsli isə kadus, yəni müqəddəs adlandırıldı. Axirətə yaxın Azəri müqəddəsləri – pak dinləri olan “Batini-İslam”ı unudub, İslamın zahiri mənasını bütə çevirdilər və ona sitayiş etməyə başladılar. Allahla bağlı yazılanları təhrif etdiklərinə, həqiqət üzə çıxdıqda belə onu dandıqlarına və s. görə Allah, bəşəriyyətdən üstün yaratdığı bu sevimli övladlarını lənətlədi. 

Freemasonry. The Secret Assassins-Shiites Society

     All mysteries of the ancient world are associated with one place and one people living in this place. Sources name this place Gel, Hylaea, Gallia, Gilead, Chelat, Chaldea, Celt, etc. And the people inhabiting this place is called Gels,  Gauls, Chaldeans, the Gouliards, etc. In ancient sources this people was considered as the descendant of gods, demigods, angels, dragonborns and saints. All emperors, kings, tsars, sultans and shahs also belonged to this people. God himself governed them regarding them as his own people and their land as his own land.    

Масонство – тайная организация ассасинов

       Все таинства древнего мира связаны с одним местом и народом, который живет на этом месте. В источниках это место называется Гель, Хель, Гилея, Галлия, Галаад, Хелат, Халдея, Кельт и т. д. А народ, который живет здесь, назывался гелами, галлами, халдеями, гульярдами и т. д. В древних источниках этот народ считался потомками богов, полубогов, ангелов, драконорожденных и святых. Все императоры, короли, цари, султаны, шахи также принадлежали этому народу. Сам Господь Бог управлял ими, считая их собственным народом, а их землю – Своей землёй.